Środki zebrane w ramach kampani zasilą fundusz stypendialny Młode Talenty.

Poniżej regulamin programu stypendialnego

 

PROGRAM STYPENDIALNY „MŁODE TALENTY” REGULAMIN 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Program stypendialny  „Młode Talent” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu.

2. Środki finansowe  stanowiące fundusz programu stypendialnego pochodzą z darowizn firm, instytucji, organizacji pozarządowych , wpłat osób prywatnych oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.

3. Program stypendialny jest przeznaczony na wspieranie inicjatyw uczniowskich  w  zakresie  realizowania  samodzielnych projektów i prac technicznych. 

4. Stypendium ma charakter motywacyjny i umożliwiający rozwijanie talentu.

5. Stypendium wypłaca się w formie jednorazowej wypłaty. 6. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletne wnioski o stypendium;

b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej;

c) oświadczenie członków komisji stypendialnej o braku powiązań z wnioskodawcami stypendium.

7. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 2 KRYTERIUM PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

a) Uzyskali w ostatnim semestrze z matematyki i przedmiotów zawodowych minimalną średnią ocen 3,5;

b) W raz z wnioskiem stypendialnym złożą opis realizowanego przez siebie projektu z informacją na jaki cel zostanie wykorzystane stypendium (opis może być uzupełniony opinią nauczyciela-konsultanta);

c) Zadeklarują zamiar uczestniczenia w najbliższym Pikniku Naukowym lub innym wydarzeniu szkolnym celem zaprezentowania swojego projektu. 

 

§ 3 TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu.

2. Wnioski stypendialne rozpatrywane są w dwóch turach: w miesiącu styczniu i wrześniu każdego roku kalendarzowego.

3. Dla każdej tury Zarząd  stowarzyszenia ustala wysokość kwot przeznaczonych na stypendia oraz górną wysokość  jednorazowego stypendium.  Informacja o powyższym ukazuje się każdorazowo na stronie stowarzyszenia.

4. Wniosek wraz z regulaminem dostępny jest na stronie Stowarzyszenia. 

5. Termin składania wniosków:

a. W I turze do 25 stycznia;

b. W II turze do 25 września;

6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, w składzie:

a) Przewodniczący - członek  Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk;

b) przedstawiciel dyrekcji ZSEM; 

c) dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych, członków stowarzyszenia. 

 

§ 4 TRYB PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej w terminie do 10 dni od zakończenia przyjmowania wniosków stypendialnych.

2. Każdy członek komisji składa oświadczenie o braku powiązań z uczniami wnioskującymi o stypendium.

3. Lista uczniów, którym przyznano stypendium zostanie umieszczona  na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. Umowy między stowarzyszeniem a stypendystami zostaną podpisane w ciągu 10 dni od posiedzenia komisji.

5. Wypłata stypendium nastąpi na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy. 

 

§ 5 INNE POSTANOWIENIA 

 

      1.  Komisja stypendialna ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu Stypendium, gdy stypendysta prezentuje postawę niegodną Stypendysty Funduszu ( nagana dyrektora szkoły, skreślenie z listy uczniów). 

2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne

 

Promotor Marek Ryglewicz
Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
stowarzyszenie@zsem.edu.pl
stowarzyszenie.zsem.edu.pl
509553462
Adres
Limanowskiego 4
Nowy Sacz
Malopolskie
Poland
33-300
Kampanie promocyjne Kliknij tutaj, aby zobaczyć inne kampanie tego promotora
Szczegóły bankowe Stowarzyszenie Sądecki Elektryk; nr konta 98 2030 0045 1110 0000 0387 2230
Nie otrzymano darowizn
Bądź pierwszy dla darczyńcy!

2020-05-31

Koniec kampanii

2020-02-08

Kampania stworzona na

 zł 0.00
podniesiony z zł 10,000.00
0.00%
Nie
Pozostały dni
0.00%
Finansowane
 
Ta kampania jest zamknięta:2020-05-31

Gościmy

Odwiedza nas 2924 gości oraz 5 użytkowników.

Szukaj