Wspomagaj - logo

Wspomagaj.pl jest to poszukiwany i potężny portal crowdfundingowy, który umożliwia członkom tworzenie projektów gromadzenia funduszy; przyjmować darowizny lub Inwestycje i informować donatorów o postępach projektu. Niezależnie od tego, czy Twoi członkowie potrzebują zebrać pieniądze na osobiste projekty, sprawy, organizacje charytatywne, przedsięwzięcia biznesowe, rachunki medyczne, muzyczne przedsięwzięcia czy imprezy szkolne.

Jesteśmy również otwarci na wszelkie sugestie dotyczące rozwoju platformy, można nam je zgłaszać za pomocą formularza pomysłów zobacz->

Środki zebrane w ramach kampani zasilą fundusz stypendialny Młode Talenty.

Poniżej regulamin programu stypendialnego

 

PROGRAM STYPENDIALNY „MŁODE TALENTY” REGULAMIN 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Program stypendialny  „Młode Talent” jest prowadzony przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu.

2. Środki finansowe  stanowiące fundusz programu stypendialnego pochodzą z darowizn firm, instytucji, organizacji pozarządowych , wpłat osób prywatnych oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.

3. Program stypendialny jest przeznaczony na wspieranie inicjatyw uczniowskich  w  zakresie  realizowania  samodzielnych projektów i prac technicznych. 

4. Stypendium ma charakter motywacyjny i umożliwiający rozwijanie talentu.

5. Stypendium wypłaca się w formie jednorazowej wypłaty. 6. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletne wnioski o stypendium;

b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej;

c) oświadczenie członków komisji stypendialnej o braku powiązań z wnioskodawcami stypendium.

7. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 2 KRYTERIUM PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

a) Uzyskali w ostatnim semestrze z matematyki i przedmiotów zawodowych minimalną średnią ocen 3,5;

b) W raz z wnioskiem stypendialnym złożą opis realizowanego przez siebie projektu z informacją na jaki cel zostanie wykorzystane stypendium (opis może być uzupełniony opinią nauczyciela-konsultanta);

c) Zadeklarują zamiar uczestniczenia w najbliższym Pikniku Naukowym lub innym wydarzeniu szkolnym celem zaprezentowania swojego projektu. 

 

§ 3 TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

 

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno- Mechanicznych w Nowym Sączu.

2. Wnioski stypendialne rozpatrywane są w dwóch turach: w miesiącu styczniu i wrześniu każdego roku kalendarzowego.

3. Dla każdej tury Zarząd  stowarzyszenia ustala wysokość kwot przeznaczonych na stypendia oraz górną wysokość  jednorazowego stypendium.  Informacja o powyższym ukazuje się każdorazowo na stronie stowarzyszenia.

4. Wniosek wraz z regulaminem dostępny jest na stronie Stowarzyszenia. 

5. Termin składania wniosków:

a. W I turze do 25 stycznia;

b. W II turze do 25 września;

6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna, w składzie:

a) Przewodniczący - członek  Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Elektryk;

b) przedstawiciel dyrekcji ZSEM; 

c) dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych, członków stowarzyszenia. 

 

§ 4 TRYB PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej w terminie do 10 dni od zakończenia przyjmowania wniosków stypendialnych.

2. Każdy członek komisji składa oświadczenie o braku powiązań z uczniami wnioskującymi o stypendium.

3. Lista uczniów, którym przyznano stypendium zostanie umieszczona  na stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. Umowy między stowarzyszeniem a stypendystami zostaną podpisane w ciągu 10 dni od posiedzenia komisji.

5. Wypłata stypendium nastąpi na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy. 

 

§ 5 INNE POSTANOWIENIA 

 

      1.  Komisja stypendialna ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu Stypendium, gdy stypendysta prezentuje postawę niegodną Stypendysty Funduszu ( nagana dyrektora szkoły, skreślenie z listy uczniów). 

2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne

 

Promotor Marek Ryglewicz
Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
stowarzyszenie@zsem.edu.pl
stowarzyszenie.zsem.edu.pl
509553462
Adres
Limanowskiego 4
Nowy Sacz
Malopolskie
Poland
33-300
Kampanie promocyjne Kliknij tutaj, aby zobaczyć inne kampanie tego promotora
Szczegóły bankowe Stowarzyszenie Sądecki Elektryk; nr konta 98 2030 0045 1110 0000 0387 2230
Nie otrzymano darowizn
Bądź pierwszy dla darczyńcy!

2020-05-31

Koniec kampanii

2020-02-08

Kampania stworzona na

 zł 0.00
podniesiony z zł 10,000.00
0.00%
Nie
Pozostały dni
0.00%
Finansowane
 
Ta kampania jest zamknięta:2020-05-31

Kampanie

 
0%
Otrzymano  zł 5.00
 
0%
Otrzymano  zł 0.00
 
0%
Otrzymano  zł 0.00

Co to jest crowdfunding?

Crowdfunding

Forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.

Wynagrodzenie

Mechanizm crowdfundingu zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę osób wpłacających pieniądze na rzecz projektu, w formie wcześniej ustalonej. W przypadku zbiórki publicznej wpłacający są darczyńcami i nie otrzymują nic w zamian.

Formy wynagrodzenia

Jedną z form wynagradzania społeczności finansującej projekt jest przyszły udział w zyskach z projektu, bądź udział (współwłasność) w samym projekcie. Ten rodzaj crowdfundingu, zwany też crowdfundingiem udziałowym, jest coraz częściej wykorzystywany do finansowania nowych projektów biznesowych, tak zwanych start-upów i jest w tym przypadku formą inwestycji.

Jak jeszcze?

Drugą formą nagrody jest oferowanie wpłacającym produktu, którego wyprodukowanie będzie możliwe dzięki prowadzonej zbiórce, jest więc to forma przedsprzedaży. Mechanizm ten z powodzeniem wykorzystują muzycy, pozyskując w ten sposób środki na opłacenie studia nagraniowego i wydanie nowego albumu.

Rodzaje finansowanych projektów

Projektem może być dowolne przedsięwzięcie biznesowe, kulturalne, naukowe czy społeczne. W biznesie będzie nim zarówno założenie nowej firmy, jak i rozwinięcie nowej działalności w ramach już istniejącej, realizacja konkretnego zlecenia, odnowienie parku maszynowego czy wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi. Projektami finansowanymi przez społeczności mogą być także produkcje filmowe i muzyczne, badania naukowe, tworzenie oprogramowania komputerowego bądź serwisów internetowych, organizacja imprez masowych, budowy obiektów użyteczności publicznej.

Sytuacja prawna

Crowdfunding jest w większości krajów prawnie nieuregulowany. Pierwszą próbę prawnego uregulowania crowdfundingu podjął prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama, podpisując 5 kwietnia 2012 roku ustawę o nazwie "JOBS Act" i wchodzącą w jej skład Crowdfunding Act. W Polsce prace nad odpowiednimi uregulowaniami prawnymi zapowiedział Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Poparcie dla rozwoju tego mechanizmu na terenie Unii Europejskiej zadeklarował komisarz Michel Barnier.

  • Mariusz F.

    Jest to bardzo dobra strona. Prosto się nią zarządza. Bardzo lubię tutaj zaglądać. Dodam niebawem własny projekt.
  • Alicja P.

    Super stronka. Jestem tutaj zarejestrowana i lubię tutaj serfować. Mam nadzieje, że uda mi się tutaj dodać projekt i zebrać jakieś pieniądze. Pieniądze będę zbierała ponieważ jestem chora.
  • Mariusz F.
  • Alicja P.

Logo

Wyślij zapytanie teraz

Gościmy

Odwiedza nas 3795 gości oraz 1 użytkownik.

Szukaj