Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób Serwis wspomagaj.pl zbiera oraz przechowuje dane osobowe swoich Użytkowników, a także w jaki sposób z nich korzysta.

DEFINICJE

 • Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej, z uwzględnieniem IP urządzenia, danych lokalizacji oraz identyfikatora internetowego
 • Polityka Prywatności: niniejszy dokument
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Serwis: serwis internetowy dostępny pod domeną wspomagaj.pl, a także subdomenach, w ramach którego Administrator świadczy określone usługi, sprowadzające się głównie do udostępniania przestrzeni do tworzenia Zbiórek przez Organizatorów oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków pieniężnych między stronami umowy (Wspomagającym, a Organizatorem)
 • Użytkownik Serwisu: osoba pełnoletnia fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu wspomagaj.pl jako Organizator Zbiórki bądź Wspomagający
 • Zbiórka Pieniężna: Zbiórka stworzona przez Organizatora na rzecz Beneficjenta, w określonym celu, zlokalizowana w jednej z kategorii dostępnej na stronie wspomagaj.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Korzystanie z Serwisu – w przypadku jednostek korzystających z Serwisu niebędących Użytkownikami, Administrator pozyskuje jedynie dane nie będące danymi osobistymi, niezbędne do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia działania strony.
 • Rejestracja w Serwisie – jednostki, które chcą zarejestrować się w Serwisie zmuszone są do podania swoich danych osobowych, niezbędnych do utworzenia oraz obsługi Konta. Podanie prawdziwych danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie skutkuje niemożnością założenia konta.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie (niezbędne do wykonania Umowy);

- statystycznych oraz analitycznych (analiza aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawa zawartych w Serwisie funkcjonalności);

- ustalenia, a także dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami (ochrona praw Administratora);

- marketingowych (uzasadniony interes Administratora);

- realizacji obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych.

Użytkownik może zamieszczać w Serwisie dane osobowe osób trzecich tylko wtedy, gdy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych oraz dóbr osobistych tych osób.

 • Tworzenie i wspieranie Zbiórek – Organizowanie Zbiórek w Serwisie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Podanie określonych danych jest niezbędne do utworzenia Zbiórki. Dane wrażliwe np. medyczne przetwarzane są przez Administratora w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, za zgodą jednostki, których dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Zbiórki (niezbędne do wykonanie Umowy);

- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości);

- statystycznych oraz analitycznych (analiza aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawa zawartych w Serwisie funkcjonalności);

- ustalenia, a także dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami (ochrona praw Administratora);

- marketingowych (uzasadniony interes Administratora);

- weryfikacji prawdziwości celu Zbiorki.

 • Formularz kontaktowy – Administrator umożliwia Użytkownikom kontakt za pośrednictwem dostępnego w Serwisie elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania (niezbędne do wykonania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

- statystycznych oraz analitycznych (analiza aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawa zawartych w Serwisie funkcjonalności);

 • Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju oraz celu świadczonej usługi. Dane przetwarzane są przez cały okres świadczenia usługi, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika bądź do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe co do których wypłynęło żądanie usunięcia nie mogą być przetwarzane inaczej niż w celach: obrony, ustalenia bądź dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wykonywania przez niego obowiązków wynikających z aktualnej podstawy prawnej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Użytkownik Serwisu ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- otrzymania kopii swoich danych osobowych;

- poprawienia/sprostowania swoich danych osobowych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • W celu realizacji wybranych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych: dostawców usług IT, usług księgowych, operatorów płatności, usług marketingowych, a także usług mailingowych. Każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem zapewnia bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych, zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności każdego z nich.
 • Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom tylko za jego wyraźną zgodą.
 • Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom publicznym, zgodnie z obowiązującym prawem – na wezwanie, żądanie, zapytanie, nakaz prawny, realizowany w ramach sprawowania władzy publicznej, oparty na właściwej podstawie prawnej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie podmioty i jednostki upoważnione i w jedynie ściśle określonym zakresie, niezbędnym do należytego wykonywania Usług. Administrator i wszystkie podmioty z nim współpracujące gwarantują zastosowanie wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa w celu właściwej ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator ma pełne prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszystkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim, 14-dniowym wyprzedzeniem. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 09.03.2020r. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Gościmy

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj