Regulamin

WSTĘP

Wspomagaj.pl to Serwis umożliwiający tworzenie internetowych Zbiórek Pieniężnych na dowolny cel. Nadmienić należy, iż Administrator Serwisu nie jest bezpośrednim Organizatorem wyżej wspomnianych Zbiórek. Niniejsza platforma stanowi jedynie narzędzie, którego odpowiednie wykorzystanie pozwala publikować Zbiórki przez Organizatorów oraz dokonywać wpłat przez Wspomagających.

DEFINICJE

 • Beneficjent: osoba fizyczna bądź prawna na rzecz której Organizator Zbiórki zdecydował się zbierać środki pieniężne
 • Hasło: unikalny ciąg znaków, wybranych przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji na stronie wspomagaj.pl, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika
 • Kategorie: stworzone przez Administratora Serwisu aby skategoryzować Zbiórki, a tym samym umożliwić Użytkownikom Serwisu łatwiejszą weryfikację danych znajdujących się na stronie wspomagaj.pl
 • Konto Użytkownika: konto w Serwisie wspomagaj.pl, stworzone bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji, składające się z Loginu ora Hasła.
 • Login: adres e-mail Użytkownika Serwisu, wskazany bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji, będący jednocześnie indywidualnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie
 • Organizator Zbiórki: osoba fizyczna bądź prawna odpowiedzialna za stworzenie Zbiórki w Serwisie
 • Regulamin: niniejszy dokument
 • Serwis: serwis internetowy dostępny pod domeną wspomagaj.pl, a także subdomenach, w ramach którego Administrator świadczy określone usługi, sprowadzające się głównie do udostępniania przestrzeni do tworzenia Zbiórek przez Organizatorów oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków pieniężnych między stronami umowy (Wspomagającym, a Organizatorem)
 • Umowa: umowa pomiędzy Organizatorem, a Wspomagającym
 • Użytkownik Serwisu: osoba pełnoletnia fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu wspomagaj.pl jako Organizator Zbiórki bądź Wspomagający
 • Wspomagający: osoba fizyczna bądź prawna, która zdecydowała się wspomóc środkami pieniężnymi wybraną przez siebie Zbiórkę w ramach Serwisu wspomagaj.pl
 • Zbiórka Pieniężna: Zbiórka stworzona przez Organizatora na rzecz Beneficjenta, w określonym celu, zlokalizowana w jednej z kategorii dostępnej na stronie wspomagaj.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym Wspomagaj.pl oraz wszystkich jego subdomenach. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: wspomagaj.pl/regulamin. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.03.2020 r.
 • pl umożliwia Organizatorom tworzenie Zbiórek w określonych kategoriach: Osobiste projekty, Przedsięwzięcia biznesowe, Rachunki medyczne, Wydarzenie, Inicjatywa, Startup, Organizacje charytatywne, Imprezy szkolne, Technologie, Przedsięwzięcia, Design, Edukacja, Książki, Gry komputerowe, Film/Fotografia, Moda, Wyprawy, Sport, Jedzenie oraz Inne.
 • Niniejszy Regulamin określa: warunki i zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Administratora, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora, w tym Organizatorów Zbiórek, a także zakres odpowiedzialności Administratora i warunki świadczenia przez niego usług pieniężnych.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu wspomagaj.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 • Administrator Serwisu pełni rolę pośrednika pomiędzy Organizatorami Zbiórek, a Wspomagającymi – umożliwia obu stronom zawieranie pomiędzy sobą określonych umów: sprzedaży bądź darowizny, w zależności od rodzaju Zbiórki.
 • Regulamin Serwisu wspomagaj.pl stanowi podstawę do zawierania umów za jego pośrednictwem.
 • Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu są dobrowolne i bezpłatne.
 • Administrator Serwisu udostępnia jego Użytkownikom adres e-mail: … przeznaczony do bezpośrednich kontaktów z Administratorem, na który Ci mogą kierować wszelkie sugestie, zapytania, informacje oraz uwagi.

WARUNKI TECHNICZNE

 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu jego Użytkownik winien posiadać:

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- połączenie z globalną siecią Internet,

- zaktualizowaną przeglądarkę Internetową obsługującą język programowania JavaScript, szyfrowane połączenia SSL oraz akceptująca pliki Cookies,

- konto poczty elektronicznej e-mail,

 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczać w Serwisie treści niedozwolonych prawnie, w szczególności wzywających do szeroko pojętej nienawiści, pornograficznych, pochwalających zbrodnicze ideologie, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, a także naruszających prawa innych jednostek. Użytkownik zamieszczający niedozwolone prawnie treści musi liczyć się nie tylko z ich usunięciem, ale również zablokowaniem Konta.
 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczać w Serwisie danych uwzględniających numery rachunków bankowych oraz kont w serwisach pośrednich typu PayPal. Użytkownik zamieszczający niedozwolone treści musi liczyć się nie tylko z ich usunięciem, ale również zablokowaniem Konta.
 • Administrator Serwisu ma pełne prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, promocyjne bądź marketingowe.
 • Użytkownik zamieszczający w Serwisie materiały oraz treści, w tym również wizerunek własny, wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie przez Administratora.
 • Administrator ma pełne prawo weryfikować zarówno kwotę jak i cel Zbiórek. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny czy odczucia Użytkowników Serwisu związane z wystawioną prze Organizatora Zbiórką.

REJESTRACJA

 • Aby w pełni korzystać z Serwisu należy dokonać Rejestracji na stronie wspomagaj.pl. Administrator udostępnia przyszłemu Użytkownikowi Serwisu formularz rejestracyjny i wymaga jego poprawnego wypełnienia.
 • Do pełnej Rejestracji niezbędne jest wybranie Loginu w postaci adresu e-mail ora Hasła. Rejestracja dobiegnie końca wraz z chwilą uwierzytelnienia Użytkownika – po użyciu linka aktywacyjnego przesłanego na podany adres e-mail.
 • Do zorganizowania Zbiórki niezbędna jest pełna rejestracja w Serwisie.
 • Zabrania się wybierania obraźliwego, wulgarnego, sprzecznego z zasadami współżycia, naruszającego dobra osób trzecich Loginu.
 • Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego indywidualnego Konta po wpisaniu Loginu i Hasła.
 • Zabrania się podawania nieprawdziwych – zmyślonych bądź cudzych – danych w celu korzystania z Serwisu, pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej.
 • Podane przez Użytkownika w Serwisie wspomagaj.pl dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu dostępną pod adresem: http://www.wspomagaj.pl/polityka-prywatnosci.
 • Jedna osoba fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Zabrania się współdzielenia kont. Ponadto, jeden rachunek bankowy może posłużyć do weryfikacji tylko jednego Konta Użytkownika.

USŁUGI

 • Administrator Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Do zawarcia Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną dochodzi: w momencie ukończenia procesu Rejestracji przez Użytkownika, a także po akceptacji Regulaminu przez Wspomagającego w czasie dokonywania wpłaty na wybraną Zbiórkę. Umowę tę można wypowiedzieć w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wypowiedzenie Umowy nie jest możliwe, gdy Użytkownik posiada aktywne Zbiórki, Użytkownik nie wypłacił wszystkich pieniędzy ze swoich Zbiórek, wpłaty na Zbiórkę Użytkownika są w trakcie księgowania.
 • Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia kontaktując się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: …
 • Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikom: organizowanie Zbiórek przesyłanie wiadomości, zadawanie pytań Organizatorom, komentowanie Zbiórek, a także składanie zleceń płatniczych.
 • Administrator nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu wspomagaj.pl i nie odpowiada za niewykonanie jej postanowień.

ORGANIZACJA ZBIÓREK

 • pl to Serwis umożliwiający tworzenie internetowych Zbiórek Pieniężnych na dowolny cel. Nadmienić należy, iż Administrator Serwisu nie jest bezpośrednim Organizatorem wyżej wspomnianych Zbiórek. Niniejsza platforma stanowi jedynie narzędzie, którego odpowiednie wykorzystanie pozwala publikować Zbiórki przez Organizatorów oraz dokonywać wpłat przez Wspomagających.
 • Każda Zbiórka powinna mieć zgodny z prawem cel.
 • Organizator wystawiając w Serwisie własną Zbiórkę wskazuje ścisłą kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację celu, a także okres, w którym chciałby zebrać te środki.
 • Środki wpłacane przez Wspomagających gromadzone są na specjalnym Wirtualnym Rachunku Organizatora Zbiórki od momentu wystawienia Zbiórki do ostatniego dnia jej trwania.
 • Zgromadzenie całej kwoty środków finansowych przed terminem wskazanym przez Organizatora nie jest równoznaczne z zakończeniem Zbiórki. Gromadzenie pieniędzy może zostać przedłużone zarówno do dnia upływu terminu wskazanego w opisie Zbiórki jak i ponad ten termin.
 • Organizator Zbiórki musi podać nie tylko jej cel, ale również dokładny opis.
 • W przypadku Zbiórek przekraczających 150.000 zł zaleca się by Organizator przedstawił w opisie Zbiórki właściwą dokumentację, w tym kosztorys przedsięwzięcia.
 • Organizator może zmieniać cel i opis Zbiórki tylko do momentu pierwszej wpłaty od Wspomagającego. Od tego momentu treść Zbiórki nie może podlegać istotnym zmianom, za wyjątkiem aktualizacji poczynań w realizacji przedsięwzięcia.
 • Organizator Zbiórki ma obowiązek powiadomić Administratora o śmierci bądź utracie zdolności prawnej przez beneficjenta. W takiej sytuacji wszystkie zgromadzone środki pieniężne zostają zwrócone Wspomagającym.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu podczas organizowania Zbiórki, Administrator ma pełne prawo odwołać, zawiesić bądź przerwać Zbiórkę, a wszystkie wpłacone środki finansowe zwrócić Wspomagającym.
 • Zbiórki w przypadku do których Administrator otrzyma zgłoszenie nadużycia zostaną poddane weryfikacji, a w razie naruszenia prawa bądź Regulaminu zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 • Organizator Zbiórek upoważnia Administratora do przyjmowania w jego imieniu składek pieniężnych przekazywanych przez Wspomagających na rzecz Zbiórek Organizatora.
 • Wpłata na Zbiórkę jest możliwa za pośrednictwem rozwiązań płatniczych udostępnianych przez Administratora – serwisu PayPal.
 • Organizator Zbiórki może wypłacić zgromadzone na swoim Wirtualnym Rachunku środki w każdym czasie, na rachunek bankowy przypisany do Konta Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 • Użytkownicy są odpowiedzialni za naruszenia zarówno obowiązującego prawa jak i postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczać w Serwisie treści niedozwolonych prawnie, w szczególności wzywających do szeroko pojętej nienawiści, pornograficznych, pochwalających zbrodnicze ideologie, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, a także naruszających prawa innych jednostek. Użytkownik zamieszczający niedozwolone prawnie treści musi liczyć się nie tylko z ich usunięciem, ale również zablokowaniem Konta.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w tym za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, a także naruszenie praw autorskich i pokrewnych, naruszenie dóbr osobistych, ujawnienie informacji poufnych i tajemnicy służbowej.
 • Administrator ma pełne prawo do przerwania świadczonych Usług wobec każdego Użytkownika, który narusza obowiązujące prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu.

KONTAKT

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem e-mailowo bądź listownie, również celem złożenia reklamacji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacja winna zawierać: Login Użytkownika, imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby firmy oraz adres korespondencyjny, opis zgłaszanych zastrzeżeń. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni od momentu jej otrzymania.

ZMIANY W REGULAMINIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator ma pełne prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim, 14-dniowym wyprzedzeniem. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2020r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj